آموزش آنلاین ویدیویی، مهارت برای اشتغال

آموزش‌های کاربردی از حرفه‌ای‌ها

حراج ویژه !

پیشنهادات شگفت انگیز
با تخفیف بخرید !
متاسفیم ! زمان حراج به پایان رسید ...
۳۱% تخفیف
مدرس modir
تمام سطوح
تخفیف محدود
۸۰,۰۰۰ تومان ۵۵,۰۰۰
۶۶% تخفیف
مدرس modir
تمام سطوح
تخفیف محدود
۴۵۲,۰۰۰ تومان ۱۵۲,۰۰۰
۳۵% تخفیف
مدرس modir
دوره به زبان فارسی
محصول ویژه
سطح مقدماتی
تخفیف محدود
۵,۶۲۳,۰۰۰ تومان ۳,۶۵۴,۰۰۰

بهترین دوره های آموزشی

مدرس modir
محصول ویژه
سطح پیشرفته
تومان ۱۲۲,۰۰۰
مدرس modir
محصول ویژه
سطح متوسط
تومان ۳۴,۰۰۰
۳۱% تخفیف
مدرس modir
تمام سطوح
تخفیف محدود
۸۰,۰۰۰ تومان ۵۵,۰۰۰
مدرس modir
محصول ویژه
تمام سطوح
تومان ۶۵,۰۰۰
مدرس modir
سطح پیشرفته
تومان ۲۲۰,۰۰۰
۶۶% تخفیف
مدرس modir
تمام سطوح
تخفیف محدود
۴۵۲,۰۰۰ تومان ۱۵۲,۰۰۰
مدرس modir
محصول ویژه
سطح مقدماتی
تومان ۴۵,۰۰۰
مدرس modir
محصول ویژه
تمام سطوح
تومان ۱۵۲,۰۰۰
مدرس modir
محصول ویژه
سطح پیشرفته
تومان ۱۲۲,۰۰۰
مدرس modir
محصول ویژه
سطح متوسط
تومان ۳۴,۰۰۰
۳۱% تخفیف
مدرس modir
تمام سطوح
تخفیف محدود
۸۰,۰۰۰ تومان ۵۵,۰۰۰
مدرس modir
محصول ویژه
تمام سطوح
تومان ۶۵,۰۰۰
مدرس modir
سطح پیشرفته
تومان ۲۲۰,۰۰۰
۶۶% تخفیف
مدرس modir
تمام سطوح
تخفیف محدود
۴۵۲,۰۰۰ تومان ۱۵۲,۰۰۰
مدرس modir
محصول ویژه
سطح مقدماتی
تومان ۴۵,۰۰۰
مدرس modir
محصول ویژه
تمام سطوح
تومان ۱۵۲,۰۰۰
مدرس modir
محصول ویژه
سطح پیشرفته
تومان ۱۲۲,۰۰۰
مدرس modir
محصول ویژه
سطح متوسط
تومان ۳۴,۰۰۰
۳۱% تخفیف
مدرس modir
تمام سطوح
تخفیف محدود
۸۰,۰۰۰ تومان ۵۵,۰۰۰
مدرس modir
محصول ویژه
تمام سطوح
تومان ۶۵,۰۰۰
مدرس modir
سطح پیشرفته
تومان ۲۲۰,۰۰۰
۶۶% تخفیف
مدرس modir
تمام سطوح
تخفیف محدود
۴۵۲,۰۰۰ تومان ۱۵۲,۰۰۰
مدرس modir
محصول ویژه
سطح مقدماتی
تومان ۴۵,۰۰۰
مدرس modir
محصول ویژه
تمام سطوح
تومان ۱۵۲,۰۰۰
مدرس modir
محصول ویژه
سطح پیشرفته
تومان ۱۲۲,۰۰۰
مدرس modir
محصول ویژه
سطح متوسط
تومان ۳۴,۰۰۰
۳۱% تخفیف
مدرس modir
تمام سطوح
تخفیف محدود
۸۰,۰۰۰ تومان ۵۵,۰۰۰
مدرس modir
محصول ویژه
تمام سطوح
تومان ۶۵,۰۰۰
مدرس modir
سطح پیشرفته
تومان ۲۲۰,۰۰۰
۶۶% تخفیف
مدرس modir
تمام سطوح
تخفیف محدود
۴۵۲,۰۰۰ تومان ۱۵۲,۰۰۰
مدرس modir
محصول ویژه
سطح مقدماتی
تومان ۴۵,۰۰۰
مدرس modir
محصول ویژه
تمام سطوح
تومان ۱۵۲,۰۰۰
مدرس modir
محصول ویژه
سطح پیشرفته
تومان ۱۲۲,۰۰۰
مدرس modir
محصول ویژه
سطح متوسط
تومان ۳۴,۰۰۰
۳۱% تخفیف
مدرس modir
تمام سطوح
تخفیف محدود
۸۰,۰۰۰ تومان ۵۵,۰۰۰
مدرس modir
محصول ویژه
تمام سطوح
تومان ۶۵,۰۰۰
مدرس modir
سطح پیشرفته
تومان ۲۲۰,۰۰۰
۶۶% تخفیف
مدرس modir
تمام سطوح
تخفیف محدود
۴۵۲,۰۰۰ تومان ۱۵۲,۰۰۰
مدرس modir
محصول ویژه
سطح مقدماتی
تومان ۴۵,۰۰۰
مدرس modir
محصول ویژه
تمام سطوح
تومان ۱۵۲,۰۰۰
مدرس modir
محصول ویژه
سطح پیشرفته
تومان ۱۲۲,۰۰۰
مدرس modir
محصول ویژه
سطح متوسط
تومان ۳۴,۰۰۰
۳۱% تخفیف
مدرس modir
تمام سطوح
تخفیف محدود
۸۰,۰۰۰ تومان ۵۵,۰۰۰
مدرس modir
محصول ویژه
تمام سطوح
تومان ۶۵,۰۰۰
مدرس modir
سطح پیشرفته
تومان ۲۲۰,۰۰۰
۶۶% تخفیف
مدرس modir
تمام سطوح
تخفیف محدود
۴۵۲,۰۰۰ تومان ۱۵۲,۰۰۰
مدرس modir
محصول ویژه
سطح مقدماتی
تومان ۴۵,۰۰۰
مدرس modir
محصول ویژه
تمام سطوح
تومان ۱۵۲,۰۰۰
مدرس modir
محصول ویژه
سطح پیشرفته
تومان ۱۲۲,۰۰۰
مدرس modir
محصول ویژه
سطح متوسط
تومان ۳۴,۰۰۰
۳۱% تخفیف
مدرس modir
تمام سطوح
تخفیف محدود
۸۰,۰۰۰ تومان ۵۵,۰۰۰
مدرس modir
محصول ویژه
تمام سطوح
تومان ۶۵,۰۰۰
مدرس modir
سطح پیشرفته
تومان ۲۲۰,۰۰۰
۶۶% تخفیف
مدرس modir
تمام سطوح
تخفیف محدود
۴۵۲,۰۰۰ تومان ۱۵۲,۰۰۰
مدرس modir
محصول ویژه
سطح مقدماتی
تومان ۴۵,۰۰۰
مدرس modir
محصول ویژه
تمام سطوح
تومان ۱۵۲,۰۰۰
مدرس modir
محصول ویژه
سطح پیشرفته
تومان ۱۲۲,۰۰۰
مدرس modir
محصول ویژه
سطح متوسط
تومان ۳۴,۰۰۰
۳۱% تخفیف
مدرس modir
تمام سطوح
تخفیف محدود
۸۰,۰۰۰ تومان ۵۵,۰۰۰
مدرس modir
محصول ویژه
تمام سطوح
تومان ۶۵,۰۰۰
مدرس modir
سطح پیشرفته
تومان ۲۲۰,۰۰۰
۶۶% تخفیف
مدرس modir
تمام سطوح
تخفیف محدود
۴۵۲,۰۰۰ تومان ۱۵۲,۰۰۰
مدرس modir
محصول ویژه
سطح مقدماتی
تومان ۴۵,۰۰۰
مدرس modir
محصول ویژه
تمام سطوح
تومان ۱۵۲,۰۰۰

مجموعه های آموزشی

پرمخاطب‌ترین دوره‌های آموزشی

 
مدرس modir
محصول ویژه
سطح پیشرفته
تومان ۱۲۲,۰۰۰
مدرس modir
محصول ویژه
سطح متوسط
تومان ۳۴,۰۰۰
۳۱% تخفیف
مدرس modir
تمام سطوح
تخفیف محدود
۸۰,۰۰۰ تومان ۵۵,۰۰۰
مدرس modir
محصول ویژه
تمام سطوح
تومان ۶۵,۰۰۰
مدرس modir
سطح پیشرفته
تومان ۲۲۰,۰۰۰
۶۶% تخفیف
مدرس modir
تمام سطوح
تخفیف محدود
۴۵۲,۰۰۰ تومان ۱۵۲,۰۰۰
مدرس modir
محصول ویژه
سطح مقدماتی
تومان ۴۵,۰۰۰
مدرس modir
محصول ویژه
تمام سطوح
تومان ۱۵۲,۰۰۰

دسته بندی آموزش ها

مدرسه و دانشگاه
مدرسه و دانشگاه
مدرسه و دانشگاه
مدرسه و دانشگاه
مدرسه و دانشگاه
مدرسه و دانشگاه
مدرسه و دانشگاه
مدرسه و دانشگاه
مدرسه و دانشگاه
مدرسه و دانشگاه
مدرسه و دانشگاه
مدرسه و دانشگاه